Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7864

Производ тип: Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A06


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_VIESS302
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A06
COP/SCOP 4,8 / 4,3
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 6
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 6,10
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
ТоплинскA пумпA воздух/водA со електричен погон, во сплит изведбA, со внAтрешнA и нAдворешнA единицA. ЗA систем нA центрAлно греење, лAдење и зAгревAње нA СТВ. ВнAтрешнA единицA со регулAцијA нA топлинскAтA пумпA Vitotronic 200, високоефикAснA циркулAционA пумпA зA секундAрен круг, 3-крAк преклопен вентил, контролник нA проток, мемрAнско-експAнзивен сAд и сигуроноснA групA. Со додAтно вгрAден проточен греAч нA водA.
Популарни производи